Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Exekuční řízení

Proč jsou tu soukromí exekutoři?
Se soukromými exekutory (u nás správně soudními exekutory) jsou vynikající zkušenosti v okolních zemích. Česká republika se sice trochu opozdila, ale nakonec i ona, byť s několikaletým zpožděním, zřídila tyto úřady, aby tak mohlo dojít k mnohem efektivnějšímu a rychlejšímu vymáhání peněžitých pohledávek a jiných plnění. Až do září roku 2001 vykonávaly tuto činnost obecné soudy, často však s velmi rozporuplnými a chabými výsledky. Soudní exekutor je motivován k tomu, aby pro oprávněného vymohl plnění v co nejvyšší možné míře, protože úplata za exekuční činnost je dominantní částí jeho příjmů. Je existenčně závislý na tom, jak dobře a jak rychle bude pracovat.

Dohlíží někdo na činnost exekutora?
Kromě dohledu, který vykonává sám klient, a ten je často nejpřísnější, protože klient se může kdykoli rozhodnout, že není se službami spokojen a odejít "ke konkurenci", vykonává státní dohled nad exekuční činností Ministerstvo spravedlnosti. Dohled vykonává ve velké míře rovněž stavovský orgán exekutorů - Exekutorská komora České republiky.

Co je předmětem činnosti exekutora?
Exekutor zejména v exekučním řízení vymáhá to, co mělo být podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo některého jiného orgánu (exekučního titulu) splněno dobrovolně, ale nestalo se tak. Čili vymáhá na dlužníkovi nebo osobě, které je stanovena jiná povinnost, aby této své povinnosti dostál. Kromě toho může exekutor poskytovat právní pomoc, ale jen ve vymezeném okruhu záležitostí, aby "nesuploval" činnost advokátů. Dále sepisuje exekutorské zápisy, které mohou velmi ulehčit a upevnit postavení věřitele, přijímá věci do úschovy a vykonává některé další činnosti.

Kdo může vykonávat úřad exekutora a kdo může být zaměstnancem?
Exekutorem jmenuje ministr spravedlnosti občana České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi (nebo praxi advokáta, soudce, notáře apod.), je bezúhonný a složil náročnou exekutorskou zkoušku. Exekutor musí složit slib do rukou ministra a uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Exekutor má při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele. Exekutorů je jenom omezený počet (obdobně jako třeba u notářů) a jsou jmenováni vždy v určitém počtu pro obvod jednoho okresního soudu. Pro okres Přerov jsou sice předepsána tři exekutorská místa, momentálně zde však působí dva exekutoři a o rozšíření se v nejbližší době neuvažuje. Zaměstnancem exekutora může být e xekuční koncipient a exekuční kandidát. Oba jsou zapsáni v Komoře, musejí mít plnou způsobilost k právním úkonům, vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě, být bezúhonní. U exekutora mohou být v pracovním poměru i další zaměstnanci, kteří jsou pověřováni vykonáváním jednodušších úkonů souvisejících s exekuční činností.

Jaké jsou výhody soudní exekuce oproti jiným způsobům vymáhání pohledávek?
Exekuční řízení je alternativou především pro soudní výkon rozhodnutí. Ten, kdo musel někdy v minulosti procházet martýriem soudního výkonu rozhodnutí, jistě potvrdí, že tento proces neprobíhá zrovna ideálně, často se vleče tak dlouho, že nakonec žádný majetek, ze kterého by se mohl oprávněný uspokojit, nezbude. Exekuční řízení je pro oprávněného jednodušší zejména v tom, že prakticky jen podepíše velmi obecný návrh na nařízení exekuce a další kroky jsou již plně na straně exekutora. Ten sám volí, jaké způsoby exekuce budou použity, může různé exekuční metody kombinovat a podobně. Exekutor se musí snažit, aby exekuce byl úspěšná, protože jestliže se nezdaří, nezíská žádný profit. Přirozeně existují i další způsoby, jak vymoci dlužné plnění. Často jde však o metody, které se pohybují na samé hranici, nebo dokonce až za hranicí práva. Jde o činnost, která není řádně právně upravena a právní jistota klienta takové "firmy" je velmi malá. Podstatně propracovanějším institutem je činnost subjektů, které mohou vykonávat dobrovolné a nedobrovolné dražby podle zákona o veřejných dražbách. V této souvislosti je nutno poznamenat, že i exekutor může vykonávat dražbu, která není součástí exekuce.

Jaká je územní působnost exekutora?
Ač je soudní exekutor jmenován pro obvod okresního soudu, jeho územní působnost je neomezené a může vykonávat činnost na celém území republiky. Sídlo musí mít vždy v okrese, pro který byl jmenován. Jinými slovy, soudní exekutor může provádět exekuci podle jakéhokoli exekučního titulu bez ohledu, kde byl vydán a kde je bydliště, sídlo nebo pobyt oprávněného nebo povinného. Jak píšeme na jiném místě těchto stránek, provádíme asi 70% exekucí na Moravě a 30% na území Čech.

Co je to součinnost třetích osob?
Součinností třetích osob rozumíme zejména to, že nejrůznější subjekty musí poskytovat exekutorovi takové informace a takovou pomoc, aby exekuce mohla úspěšně proběhnout. Tato povinnost se vztahuje na všechny orgány státní správy a samospráv, na zdravotní pojišťovny, Policii ČR, na advokáty, notáře, banky (nemohou se odvolávat na bankovní tajemství), pošty, telekomunikační společnosti, podnikatele apod. Jestliže některý z těchto subjektů svoji povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která tím vznikne. Institut povinné součinnosti třetích osob velmi zvyšuje pravděpodobnost úspěchu exekuce.

Co musím mít v ruce, abych mohl využít služeb exekutora, co je exekuční titul?
Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být provedena exekuce je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem, kterým je především:

  • pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, zejména tedy rozsudek, platební rozkaz a směnečný platební rozkaz
  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy
  • některá další vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Jak se zahajuje exekuční řízení?
Exekuční řízení se zahajuje vždy na návrh oprávněného. Návrh na nařízení exekuce se podává buď exekutorovi nebo exekučnímu soudu. V našem úřadě je zavedená taková praxe, že v naprosté většině případů sepíšeme návrh na nařízení exekuce pro klienta, který jej pak už jen podepíše. Je však možné, aby oprávněný sepsal návrh i sám a poslal jej buď exekutorovi, a to spolu s exekučním titulem, který má být vykonán, nebo jej poslal přímo na exekuční soud. Pro sepsání návrhu, i když jde o úkon jednoduchý, je potřebné právní povědomí na určité úrovni. Každý návrh však bezpodmínečně musí obsahovat označení exekutora, který má být pověřen exekucí, v našem případě JUDr. Tomáš Vrána, exekutor Exekutorského úřadu se sídlem v Přerově, Komenského 38, 750 00

Kdo je oprávněný a kdo povinný?
Oprávněný a povinný jsou dva základní účastníci exekučního řízení. Oprávněným je ten, komu z exekučního titulu svědčí nějaké právo (například věřitel). Povinným je naopak ten, kdo má podle exekučního titulu něco plnit, vykonat nebo zaplatit (dlužník). Dalším účastníkem řízení může být například manžel povinného, a to za předpokladu, že xekuce postihuje majetek, který náleží do společného jmění manželů.

Návrh na nařízení exekuce - co obsahuje, jak a kde jej sepsat, kam jej podat?
Jak již bylo řečeno, exekuční řízení se zahajuje na základě podaného návrhu na nařízení exekuce. Žádný problém patrně nevyvstane, jestliže se klient rozhodne pro sepsání návrhu na nařízení exekuce přímo u nás v exekutorském úřadě. Sepsání návrhu není nijak složité, dá se říci, že jde o rutinní záležitost. Pokud by však chtěl oprávněný sepsat návrh sám, měl by vědět, že tento musí obsahovat: označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla; je-li návrh podán soudu, musí být v návrhu označen rovněž soud, kterému je návrh určen. z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se dovolává. K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného doložkou vykonatelnosti. Exekuční titul není třeba přikládat v případě, že se návrh podává soudu, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně.

Jakou roli hraje v exekučním řízení soud? Co je to exekuční soud?
Exekučním soudem je v prvním stupni vždy okresní soud. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má bydliště anebo sídlo povinný. Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích je příslušný krajský soud. Návrh na nařízení exekuce se tedy vždy podává okresnímu soudu, v jehož obvodu je bydliště nebo sídlo (u právnických osob) povinného. Nejdůležitější role soudu je v tom, že usnesením rozhoduje o nařízení exekuce. V dalším průběhu exekučního řízení je naprostá většina rozhodovací pravomoci na exekutorovi, soudy pouze rozhodují o opravných prostředcích proti některým rozhodnutím exekutora. S jistou dávkou zjednodušení se dá říci, že soudy hrají roli jakéhosi garanta a dohlížitele nad exekučním řízením.

Jakými způsoby lze provést exekuci?
Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád. Je třeba rozlišovat, jestli jde o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění. Exekuci na peněžité plnění lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu), postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, licencí, podílů v obchodních společnostech apod.), prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitostí a prodejem podniku. Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Je na exekutorovi, aby zvolil nejvhodnější způsob provedení exekuce, zároveň může zvolit, jestli provede exekuci jen jedním nebo více způsoby, případně i všemi dostupnými, může tak učinit postupně i najednou.

Co je to exekuční příkaz?
Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Jde vlastně o obdobu nařízení výkonu rozhodnutí známého z občanského soudního řádu. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, nesmí jej zatížit nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost je neplatný. Proti exekučnímu příkazu neexistuje žádný opravný prostředek.

Na kolik peněz vás přijde exekuce?
Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny především vyhláškou č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce hradí povinný. Oprávněný zpravidla zaplatí úřadu nějakou formou zálohu, která slouží ke krytí nákladů e xekutora v průběhu řízení. Úřad může s klientem domluvit i smluvní odměnu. Za jakých finančních podmínek provádí exekuce konkrétně náš úřad, zjistíte na jiném místě této internetové stránky.

Co je to prohlášení o majetku povinného?
Prohlášení o majetku povinného je institut, který zavedla jedna z novel občanského soudního řádu. Exekutor může soudu navrhnout, aby předvolal povinnéhoa vyzval jej k prohlášení o majetku. Soud pak vyslechne povinného a vyzve jej, aby uvedl úplné a pravdivé údaje o svém majetku a poučí ho o následcích nesplnění této povinnosti. Jestliže i přesto povinný této své povinnosti nedostojí, dopouští se trestného činu poškozování věřitele podle § 256 trestního zákona. V prohlášení o majetku musí povinný uvést plátce mzdy, bankovní účty, kterými disponuje, dlužníky, proti kterým má pohledávky, movité a nemovité věci, které vlastí atd. Jde o institut, který zvyšuje šanci na úspěch exekuce, i když by bylo bláhové se domnívat, že aktuální hrozba trestního stíhání donutí každého povinného k tomu, aby se choval v souladu se zákonem.

Co jsou to exekutorské zápisy?
Jde vlastně o jakousi obdobu notářských zápisů. Exekutorský zápis lze sepsat zejména o dohodě, kterou se dlužník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Jde o institut využívaný šikovnými věřiteli, kteří se tímto způsobem elegantně vyhnou zdlouhavému spornému řízení před soudem a mohou svůj nárok rovnou uplatňovat v exekuci, protože exekutorský zápis je sám o sobě exekučním titulem. Exekutorský zápis by se měl stát běžným institutem práva znalého věřitele. Exekutorský zápis lze rovněž sepsat jako osvědčení o skutkovém ději a stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci. Tyto zápisy pak mohou sloužit jako účinný důkazní prostředek v řízení před soudy nebo jinými orgány.

Co všechno pro vás ještě může udělat exekutor?
Exekutor může poskytovat právní pomoc po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností. Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. Exekutor může též provést dražbu movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Exekutor může zastupovat oprávněného v řízení před soudem, které probíhá v souvislosti s exekučním řízením (například řízení o žalobě na vydání věci).

Provádí exekutor dražby? Kde se o nich dozvíte?
Náš úřad dražby samozřejmě provádí a zpravidla se snažíme informovat o nich v dostatečném časovém předstihu jak na našich internetových stránkách, tak na úřední desce úřadu a v hromadných sdělovacích prostředcích. Několikrát do roka provádíme velkou dražbu zabavených movitých věcí, zpravidla na Velké Dlážce v Přerově, kde se draží až několik set položek. Příležitostě pak provádíme dražby nemovitostí a některých majetkových práv, a to buď u nás v úřadě nebo na jiném vhodném místě. Movité věci se prodávají v dražbě za 1/3 odhadní ceny, nemovitosti pak za 2/3.

Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

 

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

 

 

Návštěvnost stránek

261637