Aktuální dražby
JUDr. Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Třebíč

Slovník pojmů

Dražba nemovitosti

K dražbě nemovitosti přistoupí soudní exekutor v případě, kdy ostatní způsoby exekuce nejsou dostatečně účinné. Aktuální nemovitosti dražené soudním exekutorem Kozáková Ivana, JUDr. jsou najdete na www.eutrebic.cz  v sekci dražby. 
 
 
Dražební jednání

Dražební jednání nařizuje soudní exekutor usnesením o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláškou), ve kterém mimo jiné určí výslednou cenu dražené nemovitosti, nejnižší podání a výši a způsob úhrady dražební jistoty. Více o průběhu exekuční dražby se dozvíte na internetových stránkách soudního exekutora Kozáková Ivana, JUDr. www.eutrebic.cz  v sekci informace.
 
 
Exekuce

Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn podle zákona č.120/2001Sb. soudním exekutorem. Exekuci lze vést více nebo všemi způsoby současně, v současné době jde o jasně nejefektivnější způsob nuceného výkonu soudních rozhodnutí.
 
 
Exekuční příkaz

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Proti exekučnímu příkazu není přípustné odvolání. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.
 
 
Exekuční titul

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být provedena exekuce je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem. Exekučním titulem může být rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; exekutorský zápis; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti; rozhodčí nález; rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení; jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon.
Exekuční titul musí být pravomocný a vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu). 
 
 
Exekutorská komora

Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky.


 
Náklady exekuce

Náklady exekuce jsou specifikovány v zákoně 120/2001 Sb. Jde o odměnu soudního exekutora, která je závislá na výši vymáhané částky, a vlastní náklady při provádění exekuce. Náklady exekuce platí povinný – dlužník. 
 
 
Návrh na nařízení exekuce

Exekuční řízení se zahajuje na základě podaného návrhu na nařízení exekuce Oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce buďto sám nebo prostřednictvím svého právního nebo zákonného zástupce (advokáta, obecného zmocněnce nebo osoby oprávněné za něj jednat) nebo prostřednictvím exekutora. Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla; je-li návrh podán soudu, musí být v návrhu označen rovněž soud, kterému je návrh určen. Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se dovolává. K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného doložkou vykonatelnosti.
 
 
Soudní exekutor

Soudní exekutor je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. 
 
 
Součinnost třetích osob

Součinností třetích osob rozumíme zejména to, že nejrůznější subjekty musí poskytovat exekutorovi takové informace a takovou pomoc, aby exekuce mohla úspěšně proběhnout a to bezplatně a bez zbytečného odkladu. Tato povinnost se vztahuje na všechny orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, na zdravotní pojišťovny, Policii ČR, na advokáty, notáře, banky (nemohou se odvolávat na bankovní tajemství), pošty, telekomunikační společnosti, pojišťovny, podnikatele apod. Jestliže některý z těchto subjektů svoji povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která tím vznikne. Institut povinné součinnosti třetích osob velmi zvyšuje pravděpodobnost úspěchu exekuce.
 
 
Účastníci řízení

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný. Oprávněným je ten, komu z exekučního titulu svědčí nějaké právo (například věřitel). Oprávněným v exekučním řízení se stáváte podáním návrhu na exekuci buď přímo k Exekutorskému úřadu Plzeň-jih JUDr. Jiřího Doležala a nebo k místně příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu. Povinným je naopak ten, kdo má podle exekučního titulu něco plnit, vykonat nebo zaplatit (dlužník). Povinným se v exekučním řízení stane na základě rozhodnutí soudu o nařízení exekuce. Dalším účastníkem řízení může být například manžel povinného, a to za předpokladu, že exekuce postihuje majetek, který náleží do společného jmění manželů.
 
 
Účastník dražby

Účastníkem dražby (dražitelem) může být jak fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, tak právnická osoba zastoupená statutárním orgánem, která složila dražební jistotu, jejíž výše a způsob úhrady byly určeny v dražební vyhlášce. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, soudní exekutoři, zaměstnanci soudů a soudních exekutorů, povinný, manžel povinného a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu. Více o průběhu exekuční dražby se dozvíte na internetových stránkách soudního exekutora Kozáková Ivana, JUDr. www.eutrebic.cz v sekci informace.
 
 
Způsoby provedení exekuce

Exekuci lze provést způsoby vyjmenovanými v §59 zák.č.120/2001 Sb., a to srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku, postižením jiných majetkových práv, postižením nehmotných práv nebo postižením cenných papírů . Exekučně lze prostřednictvím soudního exekutora vymáhat i povinnost k nepeněžitému plnění, a to především vyklizením nemovitosti, stavby nebo místnosti. Způsob provedení exekuce určí soudní exekutor Kozáková Ivana, JUDr..
 

 

Úřední hodiny:
PO a ST
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
ÚT a ČT
8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

 

12. 7. Bořek

Zítra: Markéta

 

 

Návštěvnost stránek

264788